ระบบอบรมออนไลน์

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การใช้งาน


การสมัครเข้าใช้งานสามารถเข้าสู่ระบบได้ 2 แบบ ทั้งผ่านบัญชี KKU-mail และบัญชี Facebook

- ผ่านบัญชี KKU-mail สำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรใรมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ใช้บัญชี KKU-mail ระบบจะทำการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลตัวตนของมาวิทยาลัยขอนแก่น จึงไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลใดๆเพิ่มเติม
- ผ่านบัญชี Facebook สำหรับบุคคลทั่วไปที่ใช้บัญชี Facebook **ระบบจะไม่สามารถเข้าถึงรหัสผ่าน หรือข้อมูลใดๆในระบบfacebook เพียงแต่ใช้ยืนยันตัวตนและอ้างอิงอีเมลล์จาก Facebook ในกรณีใช้งานผ่าน Facebook ครั้งแรก ต้องกรอกข้อมูลชื่อ และข้อมูลติดต่อ ซึ่งจะแสดงอัตโนมัติให้กรอกในครั้งแรกที่ใช้งาน

- เมื่อเข้าสู่ระบบสำเร็จ ท่านสามารถเลือกหลักสูตรที่สนใจจะเรียนได้ โดยการ "ลงทะเบียนใช้งานหลักสูตร" ซึ่งแต่ละหลักสูตรจะบอกเวลาในการเรียน เช่น ต้องสำเร็จหลักสูตรภายใน 30 วันนับจากวันที่สมัครใช้หลักสูตร เป็นต้น มิเช่นนั้นหลักสูตรที่หมดเวลาจะถูกรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้น ผู้เรียนต้องเริ่มศึกษาใหม่จึงจะสำเร็จ
- แต่ละหลักสูตรจะประกอบด้วยหลายบทเรียน แต่ละบทเรียนจะมี Video อบรม 1 ตอน ซึ่งในตอนแรกจะไม่สามารถกดข้ามเวลาได้ ผู้เรียนต้องศึกษาวีดีโอเป็นเวลาร้อยละ 80 ของเวลาวีดีโอ วีดีโอนั้นจึงจะเปิดสิทธิให้กดข้ามหรือเลือกเวลาได้ และสามารถทำแบบทดสอบย่อยประจำบทเรียนได้

- แต่ละบทเรียนจะมีแบบทดสอบจำนวน 3 ข้อ ต้องตอบถูกทั้งหมดจึงจะผ่านการทดสอบประจำบทเรียน
- เมื่อผู้เรียนผ่านแบบทดสอบประจำบทเรียนทุกบทเรียนในหลักสูตรนั้นแล้ว จะต้องทำแบบทดสอบรวมประจำหลักสูตร จำนวน 10 ข้อ ถ้าได้คะแนน 8 คะแนนถือว่าผ่านแบบทดสอบ จึงเป็นการสำเร็จหลักสูตร
- เมื่อสำเร็จหลักสูตรใดๆแล้ว จะต้องทำแบบประเมินระบบและหลักสูตร แล้วจึงจะสามารถรับใบรับรอง (Certificate) ได้

ติดต่อ / แจ้งปัญหา


ชั้น 3 อาคาร พิมล กลกิจ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

โทรศัพท์ 0-4320-2420 , โทรสาร 0-4320-2421

Email: graduate@kku.ac.th

Graduate School Khon Kaen University : บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น