การนำเสนอผลงานวิจัย : บรรยายและโปสเตอร์ ( Research Presentation : Poster and Oral Presentation )

รศ.ดร.รศนา วงศ์รัตนชีวิน
เนื้อหา 12 บทเรียน
ใบรับรองเมื่อผ่านหลักสูตร

รายละเอียด
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการของการนำเสนองานวิจัยทั้งในรูปแบบของโปสเตอร์และปากเปล่า
2. สามารถนำข้อมูลจากงานวิจัยไปนำเสนอได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและน่าสนใจ
3. มีความรู้ความเข้าใจในการเตรียมข้อมูล เตรียมตัว และเตรียมสื่อเพื่อนำเสนองานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหา
หลักการในการนำเสนอผลงานวิจัย ทั้งในรูปแบบของโปสเตอร์ และปากเปล่า ทั้งความสำคัญ รูปแบบ เนื้อหา ขอบเขตที่ควรนำเสนอ องค์ประกอบข้อควรหลีกเลี่ยงในการนำเสนองานวิจัย กลยุทธ์ในการนำเสนอ การตอบคำถามและการเตรียมตัวเพื่อนำเสนองานวิจัย

สอนโดย
รศ.ดร.รศนา วงศ์รัตนชีวิน
เหมาะสำหรับ

เนื้อหา
 • การนำเสนอผลงานวิจัย : บรรยายและโปสเตอร์ ( Research Presentation : Poster and Oral Presentation ) 12 บทเรียน
 • บทที่ 1 purposes of presentation 00:14:04
 • บทที่ 2 หลักการทำ poster 00:06:26
 • บทที่ 3 poster composition 00:12:02
 • บทที่ 4 attraction 00:14:32
 • บทที่ 5 เรื่องต้องรู้ก่อนทำ poster 00:15:03
 • บทที่ 6 pesponse to questions 00:07:06
 • บทที่ 7 how to present by Powerpoint 00:13:16
 • บทที่ 8 preparation 00:16:55
 • บทที่ 9 ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย 00:12:24
 • บทที่ 10 presentation 00:11:32
 • บทที่ 11 data presentation 00:10:04
 • บทที่ 12 prepare yourself 00:11:05


ฟรี
ค่าลงทะเบียน

สิ่งที่จะได้รับ
เนื้อหาบทเรียน 12 บทเรียน
ไฟล์และเอกสารประกอบ
ใบรับรองเมื่อผ่านหลักสูตร