ระบบอบรมออนไลน์
ระบบอบรมออนไลน์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Graduate School Khon Kaen University

เข้าสู่ระบบ

วิธีใช้ / ช่วยเหลือ
หลักสูตรที่เปิดอบรมขั้นตอน

สมัครใช้งาน

นักศึกษา , อาจารย์ , บุคลากร ใช้ KKU mail ในการเข้าใช้งาน
บุคคลทั่วไปสมัครใช้งาน แล้วยืนยันตัวตนผ่านอีเมลล์

ศึกษาหลักสูตร

เลือกหลักสูตรที่สนใจจะศึกษา จากนั้นดูวีดีโอแล้วทำแบบทดสอบให้ครบถ้วน

ประเมิน

ทำการประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะ

รับ certificate

เมื่อใช้งานหลักสูตรสำเร็จ พร้อมทั้งประเมินเรียบร้อย จะสามารถสั่งพิมพิ์ใบรับรองการศึกษาหลักสูตรได้

?

ติดต่อ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Graduate School Khon Kaen University

ชั้น 3 อาคาร พิมล กลกิจ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

โทรศัพท์ 0-4320-2420 , โทรสาร 0-4320-2421

Email: graduate@kku.ac.th