การออกแบบวางแผนและการเขียนเค้าโครงการวิจัย

ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน
เนื้อหา 11 บทเรียน
ไฟล์และเอกสารประกอบ
ใบรับรองเมื่อผ่านหลักสูตร

รายละเอียด
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีวิจัย ความสำคัญ รูปแบบและองค์ประกอบ ของการออกแบบวางแผนการวิจัย และเค้าโครงการวิจัย
2. สามารถนำความรู้ไปใช้ในการออกแบบวางแผนและการเขียนเค้าโครงการวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ได้อย่างเหมาะสม

เนื้อหา
ลักษณะทั่วไปของการวิจัย วิธีวิจัยแบบต่างๆ ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย การออกแบบและการวางแผนการวิจัย รวมทั้งความสำคัญ รูปแบบและองค์ประกอบของ เค้าโครงการวิจัย แนวทางการเขียนเค้าโครงการวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

สอนโดย
ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน
เหมาะสำหรับ
คณาจารย์ และนักศึกษา
เนื้อหา
 • การออกแบบวางแผนและการเขียนเค้าโครงการวิจัย 11 บทเรียน
 • บทที่ 1 บทนำ 00:14:22
 • บทที่ 2 research process 00:14:43
 • บทที่ 3 research questions 00:15:20
 • บทที่ 4 develop a plan for research 00:14:26
 • บทที่ 5 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง 00:15:30
 • บทที่ 6 research type 00:14:29
 • บทที่ 7 research type (ต่อ) 00:16:49
 • บทที่ 8 case study 00:14:09
 • บทที่ 9 how to write the thesis proposal 00:16:38
 • บทที่ 10 how to write the thesis proposal 2 00:10:58
 • บทที่ 11 how to write the thesis proposal 3 00:05:05


ฟรี
ค่าลงทะเบียน

สิ่งที่จะได้รับ
เนื้อหาบทเรียน 11 บทเรียน
ไฟล์และเอกสารประกอบ
ใบรับรองเมื่อผ่านหลักสูตร