องค์ประกอบและรูปแบบวิทยานิพนธ์

รัตติยากร วิมลศิริ
เนื้อหา 12 บทเรียน
ไฟล์และเอกสารประกอบ
ใบรับรองเมื่อผ่านหลักสูตร

รายละเอียด
หลักสูตร องค์ประกอบและรูปแบบวิทยานิพนธ์

วัตถุประสงค์
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบและรูปแบบการพิมพ์วิทยานิพนธ์ที่ถูกต้อง และประกาศฯ ที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบวิทยานิพนธ์
2. ได้ทราบปัญหาต่างๆ ในการจัดพิมพ์วิทยานิพนธ์เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเหล่านั้น
เนื้อหาและแนวปฏิบัติ
องค์ประกอบและรูปแบบวิทยานิพนธ์ ประกาศฯ ที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบวิทยานิพนธ์ ปัญหาต่างๆ ในการจัดพิมพ์วิทยานิพนธ์ จุดที่นักศึกษามักจะพิมพ์ผิด การติดตามงานหลังส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่เข้าปกแล้ว

สอนโดย
รัตติยากร วิมลศิริ
เหมาะสำหรับ
คณาจารย์ และนักศึกษา
เนื้อหา
 • องค์ประกอบและรูปแบบวิทยานิพนธ์ 12 บทเรียน
 • บทที่ 1 บทนำ 00:15:13
 • บทที่ 2 องค์ประกอบของวิทยานิพนธ์ 00:13:36
 • บทที่ 3 องค์ประกอบของวิทยานิพนธ์(ต่อ) 00:15:17
 • บทที่ 4 การจัดหน้าวิทยานิพนธ์ 1 00:15:54
 • บทที่ 5 การจัดหน้าวิทยานิพนธ์ 2 00:11:22
 • บทที่ 6 การจัดหน้าวิทยานิพนธ์ 3 00:13:19
 • บทที่ 7 การจัดหน้าวิทยานิพนธ์ 4 00:15:28
 • บทที่ 8 การจัดหน้าวิทยานิพนธ์ 5 00:15:47
 • บทที่ 9 การจัดหน้าวิทยานิพนธ์ 6 00:15:50
 • บทที่ 10 การจัดหน้าวิทยานิพนธ์ 7 00:15:46
 • บทที่ 11 การจัดหน้าวิทยานิพนธ์ 8 00:18:49
 • บทที่ 12 การจัดหน้าวิทยานิพนธ์ 9 00:14:55


ฟรี
ค่าลงทะเบียน

สิ่งที่จะได้รับ
เนื้อหาบทเรียน 12 บทเรียน
ไฟล์และเอกสารประกอบ
ใบรับรองเมื่อผ่านหลักสูตร