การออกแบบการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed Method Research Design)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุภูมิ เขตจัตุรัส
เนื้อหา 7 บทเรียน
ไฟล์และเอกสารประกอบ
ใบรับรองเมื่อผ่านหลักสูตร

รายละเอียด
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจในกระบวนทัศน์ของการวิจัยแบบผสมผสานวิธี
2. สามารถนำแนวคิดและหลักการของการออกแบบการวิจัย แบบผสมผสานวิธี และสามารถ ประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนางานวิจัย ของตนเองได้
เนื้อหา
กระบวนทัศน์ของระเบียบวิธีวิทยาการวิจัยของการวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัย เชิงคุณภาพ และการวิจัยแบบผสมผสานวิธี การออกแบบการวิจัยแบบผสมผสานวิธีในรูปแบบต่างๆ และกรณีศึกษางานวิจัยที่ออกแบบด้วยการวิจัยแบบผสมผสานวิธี
วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุภูมิ เขตจัตุรัส
ระยะเวลาในการอบรม 6 ชั่วโมง
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
1. คณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. บุคคลทั่วไป

สอนโดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุภูมิ เขตจัตุรัส
เหมาะสำหรับ

เนื้อหา
  • การออกแบบการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed Method Research Design) 7 บทเรียน
  • บทที่ 1 แนวคิด 00:21:08
  • บทที่ 2 นิยามและข้อพิจารณา 00:16:22
  • บทที่ 3 ประเภทของรูปแบบการผสานวิธี 00:19:09
  • บทที่ 4 หลักการเชิงเหตุผล 00:19:51
  • บทที่ 5 ขั้นตอนการออกแบบ 00:23:01
  • บทที่ 6 สรุปลักษณะสำคัญ 00:19:21
  • บทที่ 7 เพิ่มเติม 00:17:13


ฟรี
ค่าลงทะเบียน

สิ่งที่จะได้รับ
เนื้อหาบทเรียน 7 บทเรียน
ไฟล์และเอกสารประกอบ
ใบรับรองเมื่อผ่านหลักสูตร