วิธีการจัดการความเครียด (Coping with Stress)

รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุรพล วีระศิริ
เนื้อหา 9 บทเรียน
ไฟล์และเอกสารประกอบ
ใบรับรองเมื่อผ่านหลักสูตร

รายละเอียด
วัตถุประสงค์
สามารถรับทราบเทคนิคและแนวทางการแก้ไขและการจัดการกับความเครียด
เนื้อหา
การวิเคราะห์หาสาเหตุของความเครียด ความรู้ความเข้าใจจิตวิทยาของอารมณ์ และผลกระทบของความเครียดที่ส่งผลต่อสุขภาพ แนวทางและเทคนิคการจัดการกับความเครียด

สอนโดย
รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุรพล วีระศิริ
เหมาะสำหรับ

เนื้อหา
  • วิธีการจัดการความเครียด (Coping with Stress) 9 บทเรียน
  • บทที่ 1 introduction 00:17:09
  • บทที่ 2 ความเครียดกับชีวิต 00:09:55
  • บทที่ 3 ความรู้สึกทางใจ 00:09:47
  • บทที่ 4 สาเหตุ 00:17:26
  • บทที่ 5 ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 00:11:52
  • บทที่ 6 คนประเภทใดที่เครียดง่าย 00:12:42
  • บทที่ 7 ความเครียดกับโรคทางกาย 00:15:57
  • บทที่ 8 จัดการความเครียด 00:16:00
  • บทที่ 9 จัดการความเครียด2 00:11:51


ฟรี
ค่าลงทะเบียน

สิ่งที่จะได้รับ
เนื้อหาบทเรียน 9 บทเรียน
ไฟล์และเอกสารประกอบ
ใบรับรองเมื่อผ่านหลักสูตร